** неофіційна сторінка про м.Сокаль і Сокальський район
Зробити сторіку домашньою
Перейти на головну  - www.sokal.lviv.ua  /Сокаль і Сокальщина/
контактипро нас, про проект
книга гостей
Фотогалерея

Минула доба за менше як 15 хвилин. м.Сокаль
Минула доба
за менше як 25 хвилин.
м.Сокаль


Відеокаталог

Нам цікаво знати:Безкоштовні точки доступу до мережі інтернет від Інтернет та сервіс провайдер

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Google


 
 

Сокаль і Сокальщина :: Разом-Сокальський осередок ГО ::

"Разом"

Сокальський осередок Львівської обласної громадської організації

СТАТУТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “РАЗОМ”1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Львівська обласна громадська організація ”Разом”, надалі Організація, є місцевою добровільною неприбутковою громадською організацією, яку створено для всебічного сприяння прогресу в освітньому, культурному, соціальному, політичному, духовному, міжнародному та діловому житті суспільства. Організація не має на меті отримання прибутку.
1.2. Організація діє на засадах самодіяльності та самоврядування. Реалізація статутних цілей Організації здійснюється шляхом всіх незаборонених законом видів діяльності.
1.3. Територія діяльності Організації: Львівська область України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ.
2.1. Організація діє на основі Статуту, і з моменту його затвердження Організація має назву: Львівська обласна громадська організація ”Разом”.
Скорочена назва: ГО “Разом”.
2.2. Юридична адреса Організації: Україна, м. Львів, вул.Погулянка, 26а, кв.5
2.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
2.4. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку, штамп та інші реквізити.
Організація у встановленому законом порядку має право від свого імені набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки. Організація може виступати в якості позивача або відповідача в суді або господарському суді.
2.5. Організація може на добровільних засадах входити в різноманітні об’єднання та спілки, створювати власні місцеві осередки.
2.6. Організація може мати власну емблему, знак, девіз та іншу символіку. Символіка організації реєструється в установленому чинним законодавством порядку.
2.7.  Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів. Члени Організації не несуть відповідальність за зобов’язаннями Організації перед третіми особами.
2.8. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
2.9. Діяльність Організації будується на принципах неприбутковості та благочинності.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних прав та інтересів її членів, у тому числі, шляхом сприяння реалізації їх культурних, духовних, освітніх, соціально-економічних та інших потреб.
3.2. Основними завданнями Організації є:
3.2.1. розробка та впровадження прогресивних проектів у напрямку культури, освіти, науки, медицини, екології, економіки, права, молодіжної політики, туризму і спорту, соціального захисту та міжнародних стосунків;
3.2.2. популяризація та впровадження передового вітчизняного, європейського та світового досвіду у різних сферах людської життєдіяльності;
3.2.3. сприяння відродженню та збереженню культурних традицій регіону;
3.2.4. залучення громадськості до активної діяльності по сприянню Організації;
3.2.5. сприяння всебічному розвитку молоді, дітей та юнацтва;
3.2.6. підтримка соціально незахищених верств населення;
3.2.7. популяризація і впровадження здорового способу життя;
3.2.8. сприяння реставрації та збереженню пам’яток історії, культури та архітектури регіону;
3.2.9. сприяння розвитку екологічного співробітництва;
3.2.10. набуття досвіду громадської діяльності, розвиток Організації.
3.3. Реалізація статутних цілей Організації здійснюється через:
3.3.1. налагодження співробітництва з українськими громадськими та державними організаціями, осередками освіти, науки і культури та відповідними організаціями, центрами, фондами і приватними інституціями зарубіжних країн;
3.3.2. проведення маркетингових, правових, економічних, політологічних, культурологічних та інших незалежних громадських досліджень;
3.3.3. проведення семінарів, конференцій, науково-дослідних експедицій, тренінгів, круглих столів, вечорів відпочинку, благодійних акцій;
3.3.4. організацію та проведення благодійних конкурсів та виставок;
3.3.5. організацію діяльності тимчасових та постійних творчих колективів для вирішення актуальних проблем регіону;
3.3.6. заснування цільових стипендій та заохочувальних премій, фінансування учбових зборів, семінарів та курсів для молоді та юнацтва, організацію стажувань спеціалістів, як на території України;
3.3.7. запрошення іноземних громадян та скерування громадян України в іноземні держави за рахунок Організації для реалізації спільних програм, навчання, стажування, обміну досвідом, участі у семінарах, симпозіумах, конференціях та інших заходах;
3.3.8. сприяння оздоровленню та лікуванню;
3.3.9. заснування засобів масової інформації для інформаційного забезпечення проектів Організації;
3.3.10. ведення господарської діяльності для виконання Статутних завдань шляхом організації співпраці створених Організацією та незалежних від неї госпрозрахункових підприємств, установ та організацій;
3.3.11. проведення організаційної роботи по розвитку Організації.
3.4 Для здійснення цілей і завдань Організація користується правом:
3.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права   
3.4.2. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у будь-яких державних, громадських та інших органах і організаціях;
3.4.3. брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
3.4.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
3.4.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
3.4.6. вносити пропозиції до органів влади і управління;
3.4.7. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
3.4.8. засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей Організації.
3.4.9. на добровільних засадах засновувати, або вступати у спілки (союзи, асоціації), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співпрацю і взаємодопомогу.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Членство в Організації є індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які досягли 14 років, визнають Статут Організації, сприяють здійсненню її цілей, як періодичними внесками, так і своєю практичною діяльністю.
4.3. Почесним членом Організації може бути особа з числа видатних політиків, вчених, громадських діячів, діячів культури, освіти, економіки і члени Організації, які відзначились своєю діяльністю. Почесний член Організації може її представляти у стосунках з фізичними та юридичними особами за дорученням статутних органів Організації.
4.4. Прийом та виключення з членів Організації здійснюється Правлінням Організації, котре розглядає подані заяви, та приймає рішення по кожній окремій особі шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Прийняття у почесні члени Організації проводиться Правлінням без подання заяви кандидата.
4.5. З дня прийняття відповідного рішення Правління, особа стає членом Організації.
4.6. При розгляді заяви про вступ до Організації приймається до уваги особа, характер її діяльності та спосіб життя. Особі може бути відмовлено в задоволенні заяви на вступ до Організації без подачі додаткового обґрунтування.
4.7. Засновники Організації є її членами з моменту реєстрації Організації. У виняткових випадках після створення та державної реєстрації Організації, окремі особи за поданням Голови Правління, рішенням Правління Організації можуть бути занесені у списки засновників Організації.
4.8. Обов’язкові умови набуття права членства у Організації:
4.8.1. задоволення поданої на адресу Правління Організації заяви на вступ в Організацію.
4.8.2. сплата вступного та членських внесків.
4.9. Членство в Організації є фіксованим. У Організації ведеться реєстр її членів.
4.10. Членство в Організації припиняється внаслідок:
4.10.1. виходу особи з Організації;
4.10.2. виключення особи з Організації;
4.10.3. смерті особи;
4.11. Вихід особи з Організації.
4.11.1. Для виходу з Організації особа подає відповідну заяву, яка розглядається протягом не більше 30 календарних днів. З моменту прийняття рішення щодо задоволення заяви про вихід особи з Організації, така особа виключається з реєстру членів Організації.
4.11.2. Особі, що вийшла з Організації, протягом 30 календарних днів з моменту виходу, повертається майно, надане особою Організації в безоплатне користування.
4.11.3. Вступний та членські внески, а також майно та інші цінності передані Організації у власність, поверненню не підлягають.
4.12. Виключення особи з Організації.
4.12.1. Особи виключаються з Організації в разі:
• ведення діяльності, що шкодить інтересам Організації;
• систематичного невиконання обов’язків члена Організації. Систематичним вважається повторне порушення обов’язків протягом 1 року з моменту попереднього;
• засудження фізичної особи за корисливий злочин;
• звернення до суду (господарського суду) з позовом до Організації.
4.12.2. Особа вважається виключеною з Організації з моменту винесення відповідного рішення та виключення особи з реєстру членів Організації.
4.12.3. До особи, виключеної з Організації, застосовуються пункти 4.11.2.-4.11.3. даного Статуту.
4.13. Особи, що виключені або вийшли з Організації, можуть бути знову прийняті в члени Організації на загальних підставах не раніше ніж через шість місяців з моменту припинення членства.
4.14. У випадку смерті особи застосовуються пункти Статуту, що регулюють взаємовідносини між сторонами в разі виключення особи з Організації. Майно та кошти, передані Організації в користування повертаються спадкоємцям (правонаступникам) такої особи.

5. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.1. Члени Організації мають право:
• приймати участь у Зборах, Конференціях Організації. Обирати і бути обраним до органів управління та контролю Організації;
• брати участь у керівництві Організацією самостійно або через своїх представників;
• отримувати інформацію про діяльність Організації;
• вносити свій інтелектуальний, майновий та інший вклад у діяльність Організації;
• брати участь у всіх заходах та ініціативах, в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності Організації;
• вносити пропозиції з вдосконалення діяльності Організації;
• у пріоритетному порядку користуватись інформацією, яка знаходиться в розпорядженні Організації, а також будь-яким видом послуг, що вона надає;
• виконувати представницьку функцію за дорученням правління Організації на різних з'їздах, конференціях, симпозіумах, виставках, в засобах масової інформації;
•  користуватись з інших переваг, котрі надає право членства в Організації.
    Члени Організації не мають права втручатись в оперативну діяльність виконавчих органів Організації.
5.2. Члени Організації зобов'язані:
• дотримуватись Статуту Організації, виконувати рішення органів управління Організації, прийнятих у межах їх компетенції;
• сплачувати вступні та членські внески в порядку та розмірах, визначених правлінням;
• сприяти зміцненню авторитету Організації, брати активну участь в її діяльності;
• приймати участь у Зборах Організації;
• берегти інтереси Організації, утримуватись від діяльності, що наносить їй шкоду.

6. ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
6.1. При вступі в Організацію особами сплачується вступний внесок у розмірі і формах визначених Правлінням.
6.2. Членські внески сплачуються в порядку та розмірах, визначених Правлінням Організації. При необхідності Правління Організації може прийняти рішення про зміну розміру вступних і членських внесків, внесення додаткових внесків.
6.3. Членські внески є власністю Організації.
6.4. Вступні та членські внески використовуються на досягнення мети та вирішення завдань Організації, організаційні витрати, покриття витрат Організації по наданню послуг своїм членам, оплату праці штатного та позаштатного персоналу, а також на освоєння та розвиток нових видів діяльності, послуг і виробництв в межах чинного українського законодавства.
6.5. Частина членських внесків, яка залишилась після покриття витрат, направляється на поповнення фондів Організації.

7. ВЛАСНІСТЬ, МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація є власником майна, яке передане їй членами у власність; а також іншого майна, набутого на законних підставах.
7.2. Джерелами формування майна Організації є:
• грошові, майнові кошти, в тому числі в іноземній валюті, вступні та членські внески членів;
• вільні грошові та майнові засоби, що залучаються на договірних умовах;
• безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
• безповоротні матеріальні допомоги;
• інші джерела, встановлені або не заборонені законодавством України.
7.3. Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та інших видів діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств після їх ліквідації.
7.4. Організація має право продавати та передавати безкоштовно, або на інших умовах відчужувати юридичним особам та громадянам, обмінювати, надавати в оренду, безоплатне, тимчасове користування, або позику належні їй будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу та передавати іншим юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
7.5. Кошти та майно Організації служать для виконання її Статутних завдань.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Органами управління та контролю Організації є:
    а) Збори членів Організації;
    б) Правління Організації;
    в) Дирекція;
    г) Контрольно-ревізійна комісія.
8.2. Вищим органом Організації є Збори її членів, які складаються з засновників та членів Організації, або призначених ними представників, повноваження яких повинні бути письмово підтверджені.
8.2.1. Члени Організації мають право передати свої повноваження на Зборах іншим особам з числа членів Організації шляхом видачі довіреності.
8.2.2. Члени Організації володіють по одному голосу на Зборах.
8.2.3. У випадках, коли на Зборах вирішуються інтереси лише одного члена Організації, ця особа або її представник не бере участі в голосуванні.
8.2.4. До виключної компетенції Зборів відноситься:
    а) визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
    б) обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови, членів Правління та контрольно-ревізійної комісії;
    в) затвердження річних результатів діяльності Організації, затвердження висновків ревізійної комісії Організації;
    г) прийняття рішень за поданням Голови Правління Організації про припинення діяльності Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх на загальних зборах членів організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
8.2.5. Збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень та функцій  тимчасово чи на постійно до компетенції виконавчого органу Організації.
8.2.6. Рішення Зборами приймається простою більшістю голосів. Кожен член Організації (або його представник у випадку відсутності члена Організації) володіє на Зборах одним голосом. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Організації, що в сукупності володіють більше ніж 60% від загальної кількості голосів.
8.2.7. Збори обирають Голову Зборів та секретаря зборів на термін до наступних Зборів.
    Голова Зборів організовує їх проведення, готує матеріали на засідання, організовує ведення протоколу Зборів. Голова Зборів забезпечує зберігання Книги протоколів. Книга протоколів повинна бути в будь-який час видана членам Організації. На їх вимогу видаються завірені виписки з Книги протоколів.
8.2.8. Голова Правління скликає Збори, формує порядок денний, визначає з членів Організації відповідального за підготовку окремих матеріалів засідання, вживає заходів по контролю за виконанням рішень Зборів.
 8.2.9. Протокол підписується Головою Зборів та секретарем.
 8.2.10.Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Зборів членам Організації повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов`язаними з порядком денним Зборів.
8.2.11. У випадках, коли існує визначена Головою Правління необхідність термінового прийняття рішень Зборів, допускається прийняття рішення опитуванням. Проект рішення або питання для голосування розсилається членам Організації, які повинні письмово висловити свою думку про них. Протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення від останнього члена Організації результату голосування, всі вони повинні бути проінформовані Головою Зборів про прийняте Зборами рішення.
8.2.12. Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори скликаються Головою Правління при наявності питань, що потребують термінового вирішення, а також якщо цього вимагають інтереси Організації.
8.2.13. Якщо протягом 30 днів Голова Зборів не організував їх проведення, Голова Правління має право самостійно скликати Збори.
8.2.14. Збори мають право приймати рішення по питаннях, не включених до порядку денного, лише при згоді всіх членів Організації, які присутні на Зборах.
8.3. Вищим розпорядчим органом Організації є Правління, яке обирається в кількості не менше трьох осіб на Зборах членів Організації на термін, визначений Зборами. Правління проводить діяльність, спрямовану на досягнення мети Організації.
8.3.1. Правління є колегіальним органом, що приймає рішення шляхом відкритого або таємного голосування простою або кваліфікованою більшістю голосів. Правління самостійно шляхом відкритого голосуванням простою більшістю голосів приймає рішення про вид та форму голосування по питаннях порядку денного. Як правило, проводиться відкрите голосування простою більшістю голосів.
8.3.2. Правління обирається із членів Організації. Кожен член Правління володіє одним голосом на засіданнях Правління.
8.3.3. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу в 6 місяців. На вимогу Голови Правління можуть скликатися позачергові засідання.
8.3.4. Засідання Правління вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше як 60% його членів.
8.3.5. Будь-який член Правління має право вимагати розгляду порушеного ним питання на засіданні при умові, що воно було повідомлене не пізніше ніж за 7 днів до його проведення.
8.3.6. Члени Правління можуть бути штатними працівниками Організації та отримувати заробітну плату.
8.3.7. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, що не відносяться до виняткової компетенції Зборів.
8.3.8. Правління уповноважене зокрема вирішувати наступні питання:
• здійснювати прийом у члени Організації;
• визначати та затверджувати розмір та форму вступних та членських внесків;
• затверджувати перспективні плани діяльності Організації та звіти про їх виконання;
• створювати експертні комісії для оцінки доцільності та професійного вирішення запропонованих програм та проектів;
• затверджувати зміни та доповнення до установчих документів Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх на загальних зборах членів організації;
• призначати директора та головного бухгалтера Організації, керівників філій та представництв, дочірніх структур Організації;
• вирішувати питання вступу в об'єднання, інші організації, участі у масових заходах, діяльності різноманітних об'єднань та підприємств;
• визначити форми та системи оплати праці службових осіб Організації;
• затверджувати кошториси витрат Організації, розглядати та затверджувати зміни і доповнення до них.
8.4. Голова Правління:
• є головою Організації;
• обирається на Зборах на термін, визначений Зборами;
• скликає засідання Правління Організації і очолює його;
• здійснює загальне керівництво роботою Організації;
• без окремого доручення від імені Організації здійснює представницькі функції у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, як в Україні, так і за кордоном;
•  підписує кошторис;
• підписує найважливіші документи Організації та її осередків;
• координує діяльність Правління;
• користується правом вирішального голосу при рівній кількості голосів на Зборах та засіданні Правління Організації;
8.5. Виконавчим органом Організації є Дирекція, яка вирішує поточні питання фінансово-господарської діяльності Організації у відповідності до рішень Зборів та Правління Організації.
8.5.1. До складу Дирекції входять директор, відповідні заступники директора, головний бухгалтер та інші посадові особи. Директор, головний бухгалтер Організації та заступники директора обираються (призначаються) та відкликаються (звільняються) з посади Правлінням Організації.
Заступники директора організовують діяльність Організації за окремими напрямками функціонування і несуть відповідальність за результати своєї роботи.
8.5.2. Директор має право подавати кандидатури заступників директора, головного бухгалтера, здійснює загальне керівництво їх роботою та користується правом дорадчого голосу на засіданнях Правління Організації.
8.5.3. Директор у своїй діяльності підзвітний Зборам та Правлінню Організації. Директор несе повну відповідальність за результати своєї роботи.
8.5.4. Директор у межах своєї компетенції у відповідності з чинним законодавством і цим Статутом:
• здійснює оперативне керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Організації у відповідності з планами діяльності та рішеннями Зборів, Правління Організації та затвердженим кошторисом, організовує його виконання;
• здійснює оперативне розпоряджання фінансовими коштами у порядку, визначеному Зборами та Правлінням;
• без довіреності діє від імені Організації, представляє її у всіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
• укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки Організації, здійснює інші функції по оперативному управлінню Організацією;
• пропонує для затвердження на Правлінні Організації правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, положення та посадові інструкції штатних працівників Організації;
• затверджує Положення про окремі напрямки роботи, комплексні програми та проекти у відповідності з перспективними планами, затвердженими Правлінням;
• видає накази та розпорядження, обов’язкові для персоналу та працівників, користується правом прийому та звільнення з роботи штатних працівників, застосовує до працівників заходи заохочення, накладає на них стягнення;
• приймає рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Організації;
• приймає рішення про направлення працівників з метою виконання статутних завдань Організації у відрядження;
• має право підпису фінансових, банківських та господарських документів від імені Організації;
• здійснює інші дії у межах, встановлених чинним законодавством Зборами та Правлінням Організації.
    Директор не має права приймати рішень, обов’язкових для Зборів та Правління Організації.
8.5.5. На штатних працівників Організації поширюються норми законодавства про працю в Україні, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
8.6. Контрольно-ревізійна комісія.
8.6.1. Контроль за діяльністю виконавчого органу Організації здійснює контрольно-ревізійна комісія, яка обирається Зборами з числа членів Організації у кількості трьох осіб. Комісія підзвітна Зборам та Правлінню. Членами контрольно-ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого Органу.
8.6.2. Перевірка діяльності дирекції виконується контрольно-ревізійною комісією за дорученням Зборів, Правління або Голови Організації.
8.6.3. Комісія контролює та ревізує спрямованість витрат на їх відповідність цілям та завданням Організації, законність укладених угод та господарських операцій, збереження майна та грошових коштів, правильність обліку та звітності. Для реалізації завдань, поставлених перед контрольно-ревізійною комісією, можуть залучатися незалежні аудитори.
8.6.4. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на рік. Акти, висновки та заключення комісії підлягають затвердженню на засіданні Правління Організації.
8.6.5. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень.
8.6.6. Голова контрольно-ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
8.6.7. Контрольно-ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами. Без заключення контрольно-ревізійної комісії баланс Організації не підлягає затвердженню Зборами.
8.6.8. Контрольно-ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання Зборів, якщо виникла істотна загроза суттєвим інтересам Організації.


9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться на підставі рішень Зборів або рішень Правління Організації в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх на загальних зборах членів організації.


10. ОСЕРЕДКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Осередки Організації на території її діяльності можуть створюватися  за бажанням не менше трьох членів Організації. Осередки Організації функціонують без права юридичної особи.
10.2. Дозвіл на створення осередку та Положення про нього на підставі рішення Правління за заявою зацікавлених членів підписує Голова Правління.
10.3. На осередки Організації повністю поширюється дія даного Статуту. Осередки діють на підставі відповідних Положень про осередки, котрі затверджуються Правлінням Організації.


11. ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Припинення діяльності Організації проводиться в разі її реорганізації (злиття, поділу, приєднання, виділення, перетворення), саморозпуску (самоліквідації), або у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за таке рішення проголосувало не менше ? присутніх на загальних зборах членів організації.
11.2. Ліквідація Організації за рішенням Зборів здійснюється призначеною Зборами ліквідаційною комісією. У випадках припинення діяльності Організації за рішенням відповідного державного органу ліквідаційна комісія призначається цим органом.
11.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і заключний акт та подає їх на затвердження Зборів.
11.4. Кошти та інше майно Організації, що залишилося після ліквідації, не може перерозподілятися між її членами, а за рішенням зборів Організації передаються іншому фонду або організаціям, на виконання статутних завдань, чи на благочинні цілі, або, у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.
11.5. У разі реорганізації Організації її кошти та майно переходять до правонаступника.
11.6. Ліквідація або реорганізація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Робочою мовою Організації є українська.
12.2. У випадку, якщо один з пунктів даного Статуту буде визнано недійсним, це не буде підставою для призупинення дії інших пунктів Статуту.

 


RAM counter
додому
написати вебмайстру http://www.sokal.lviv.ua
Всі права застережено 2005
02:05, 27 травня 2020 року
При передруці інформації у друкованому або електронному вигляді, посилання на Сокаль і Сокальщина обов'язкове.
Адміністрація порталу не несе відповідальності за зміст рекламних та інформаційних повідомлень і не завжди поділяє погляди авторів публіцистичних матеріалів
8-066-37-90-464